İlk kesin izin taahhüt senedinin süresini uzatan ikinci kesin izin taahhüt senedinin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
97895701-155[2019/371]-204004
21.02.2022​
Konu
:​
İlk kesin izin taahhüt senedinin süresini uzatan ikinci kesin izin taahhüt senedinin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz tarafından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne 31/12/2016-31/12/2020 tarihleri arasında kalan 4 yıllık süre için "Kesin İzin Taahhüt Senedi" verildiği ve …/…/2018 tarihinde … Noterliğinde onaylatıldığı ve damga vergisinin ödendiği, şirketinizin ruhsat süresi kadar orman izninin olması gerektiğini ileri sürerek dava açtığı, dava sonucunda orman izin süresinin 31/12/2016 - 16/10/2027 olarak revize edilerek arazi izin bedelinin yıllık tutarının … TL olarak düzeltildiği, revize edilen taahhütname için revize edilen toplam süre (11 yıl) üzerinden mi, yoksa kalan süre üzerinden mi damga vergisi hesaplanması gerektiği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı verginin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, üçüncü fıkrasında mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükümleri yer almaktadır.Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden,- …/…/2018 tarihli ve … yevmiye numaralı "Kesin İzin Taahhüt Senedi" başlıklı kağıdın, …/.../2018 tarihli ve … sayılı "Olur" ile 31/12/2016-31/12/2020 tarihleri arasında … metrekarelik ormanlık alana ilişkin verildiği, arazi izin bedelinin … TL, teminat bedelinin ise … TL olduğu,- Özelge talebinize konu "Kesin İzin Taahhüt Senedi" başlıklı kağıdın, …/…/2019 tarihli ve … sayılı "Olur"a istinaden düzenlendiği, aynı ormanlık alana ilişkin olarak izin bitiş tarihinin …/…/2027 olarak değiştirildiği ancak arazi izin bedelinin … TL olarak belirlendiği ve teminat bedelinin … TL olduğu,- …/…/2019 tarihli ve … sayılı "Olur"un incelenmesinden ise, kesin izin süresinin mahkeme kararına istinaden uzatıldığı, 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca söz konusu arazinin 50.000 metrekaresi için arazi izin bedelinin alınmayacağıanlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talebinize konu "Kesin İzin Taahhüt Senedi" başlıklı kağıdın, …/…/2018 tarihli ve … yevmiye numaralı "Kesin İzin Taahhüt Senedi" ile aynı ormanlık alana ilişkin düzenlenmiş olduğu, mahkeme kararına istinaden sürenin uzatıldığı ve Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine istinaden de arazi izin bedelinin değiştiği hususları dikkate alındığında, söz konusu kağıdın revize edilen yeni arazi izin bedeli ile uzayan kullanma izin süresinin çarpımı sonucu bulunacak tutar ile teminat bedeli mukayese edilerek, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst