İkinci el (kullanılmış) özel teknenin amortismanı oranı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[VUK-1-23996]-E.593302
13.08.2020​
Konu
:​
İkinci el özel teknenin amortismanı hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, alkollü restoran işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz, yat içerisinde yemek ve sunum faaliyeti düşüncesiyle gider pusulası düzenleyerek … adlı 2013 model özel tekneyi (yat) satın alarak şirket aktifine aldığınız belirtilerek, bahse konu yatın (teknenin) amortismana tabi tutulup tutulamayacağı ile kaç yıl amortismana tabi tutulacağı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." ,

- 315 inci maddesinde, "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.",

- 320 nci maddesinde "Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar..."

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, aktife girme kavramı, iktisadi kıymetin iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilmesini, değerleme gününde envantere dahil olmasını ve kullanılmaya hazır halde bulundurulmasını ifade etmekte olup iktisadi kıymetin işletmede fiilen kullanılmaya başlanması gerekli bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için; işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmış olup, söz konusu listede yer alan faydalı ömür ve amortisman oranlarının, yeni (daha önce hiç kullanılmamış) iktisadi kıymetler ile kullanılmış olarak iktisap edilmiş iktisadi kıymetler açısından farklılık gözetilmeksizin uygulanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, mezkûr listede "6.10. Deniz araçları" bölümünün "6.10.1. Yük ve yolcu gemileri" kısmındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 18 yıl, normal amortisman oranı ise %5,5 olarak öngörülmüştür.

Buna göre, bahse konu yatın/teknenin, aktifinize aldığınız yıldan başlamak üzere, mezkûr listenin (6.10.1) bölümü kapsamında faydalı ömür 18 yıl, normal amortisman oranı %5,5 dikkate alınarak itfa edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 188
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 101
M 2022 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 53
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 34

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst