İdari Para Cezası Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
RİZE VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı
:​
85550353-130[2015-10]-7
20.04.2017​
Konu
:​
İdari Para Cezası Hk.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …. İşletmesi Yatırım A.Ş. olarak …. Çimento San.ve Tic.A.Ş.' ne vermiş olduğunuz römork hizmeti için mevcut römorkörün istenilen çeki gücünde olmaması nedeniyle verilen hizmetle ilgili olarak idari para cezasına muhatap olduğunuz, idari para cezasının da …. Çimento San. ve Tic. A.Ş.' ye yansıtılarak fatura ettiğiniz ve üzerinden katma değer vergisi hesapladığınız belirterek idari para cezasının katma değer vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Defterdarlık görüşümüz talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 nci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu;

-20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 20/2 nci maddesinde ise bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanız tarafından ödenen idari para cezasının, firmanıza ait römorkun istenilen çeki gücünde olmaması nedeniyle ilgili kamu kurumu tarafından firmanız adına kesildiği, başka bir deyişle masrafın asıl muhatabının …. Çimento San. ve Tic. A.Ş. değil firmanız olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda söz konusu cezanın …. Çimento San. ve Tic. A.Ş.' ye yansıtılacak bir masraf olarak değil, firmanız tarafından yapılan hizmetin maliyeti içerisinde yer alan bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu tutarın genel hükümler çerçevesinde sunulan hizmete ilişkin KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst