"Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşası dolayısıyla yapılan bağışların gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
62030549-120[89-2017/1043]-176629
27.02.2019​
Konu
:​
"Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşası dolayısıyla yapılan bağışların gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi

İlgi
:​
09/11/2017 tarih 1830931 sayılı özelge talep formu


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Artvin Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan "Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşaatına yaptığınız şartlı bağış tutarının tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde, "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:...4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.


..." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No'lu Genel Tebliğinin 5.10.1. bölümünde; rehabilitasyon merkezleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurularak faaliyet gösteren ve bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Artvin Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan "Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşaatına yaptığınız şartlı bağış tutarının tamamının, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu bağış tutarının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi çerçevesinde, o yıla ait beyan edilecek kazancın %5' i ile sınırlı olmak üzere, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 37
M 193 Gelir Vergisi Kanunu Maddeleri 0 35
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 37
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 26
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst