Harita ve kadastro hazırlama hizmetinden dolayı vergi mükellefiyeti ve KDV uygulaması hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı
:​
16700543-120[17-515-11]-16373
06.04.2017​
Konu
:​
KDV ve Gelir Vergisi Tevkifatı

İlgi
:​
04.01.2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı talep formunuzda, harita ve kadastro hizmetinden dolayı vergi mükellefi olduğunuzu, …’ya hizmet verdiğinizi, serbest meslek mensubuna ait makbuzu kesip serbest meslek kazancı üzerinden 9/10 oranında tevkifat uyguladığınızı, ancak gelir vergisi yönünden de tevkifat yapmanızı istediklerinden bahisle serbest meslek makbuzu üzerinden aynı anda 9/10 oranında KDV tevkifatı yaptıktan sonra tekrar gelir vergisi yönünde de %20 oranında stopaj kesip kesemeyeceğiniz hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, yapım işinden bağımsız ve ayrı olarak verilen harita ve kadastro hazırlama hizmetini KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa etmeniz halinde, söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında serbest meslek mensubuna ait makbuzu kesip serbest meslek kazancına ait katma değer vergisinin 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

65 inci maddesinde ise "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..."


hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

...

2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a)18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17,

b) Diğerlerinden %20 …"
oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükmü yer almaktadır.

Buna göre, harita ve kadastro hazırlama hizmetine ait KDV hariç bedel üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, serbest meslek kazancında tahsilat esası geçerli olduğundan gelir vergisi stopajının tahsilatın gerçekleştiği tarihte düzenlenecek serbest meslek makbuzu üzerinde yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst