Hara aşım istasyonlarında verilen aşım hizmetlerinde KDV oranı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-39044742-130[Özelge]-1125149
16.12.2021​
Konu
:​
Hara aşım istasyonlarında verilen aşım hizmetlerinde KDV oranı
İlgi
:​
23/09/2021 tarih ve 4956283 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, hayvan ırkının ıslahına yönelik olarak …. Kulübüne bağlı iktisadi işletmenizde verilen aşım hizmetinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (17/1-a) maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı ile istisna kapsamında değerlendirilmemesi durumunda söz konusu hizmetlere uygulanması gereken KDV oranı konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun;-1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV'ye tabi olduğu,-17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerinin KDV'den istisna olduğuhüküm altına alınmıştır.Bu kapsamda, 10/2/1953 tarih ve 8331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/1/1953 tarih ve 19 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu menfaatine yararlı dernek olduğu kabul edilen ….. Kulübüne bağlı işletmenizin 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanlar kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından işletmenizin hara aşım istasyonlarında, sahibi olduğunuz aygırlar ile safkan İngiliz ve Arap atlarının yetiştirilmesine öncülük etmek amacıyla hayvan ırkının ıslahına yönelik olarak doğal yolla gerçekleştirilen aşım hizmetinin KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.Diğer taraftan, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, anılan Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası uyarınca; ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler ve ambulans hizmetleri %8 oranında KDV'ye tabidir.Buna göre, ilgili Bakanlık tarafından veya kanunlarla izin verilmiş olması kaydıyla, iktisadi işletmenize ait hara aşım istasyonlarında hayvan ırkının ıslahına yönelik olarak doğal yolla gerçekleştirilen aşım hizmetlerine %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 64
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 86

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst