Ham soya yağı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
39044742-130[Özelge]-353013
19.04.2021​
Konu
:​
Ham soya yağı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı
İlgi
:​
a)05/05/2020 tarihli ve 1376876 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
b)03/06/2020 tarihli ve 383343 sayılı yazımız.
c)01/10/2020 tarihli ve 2964233 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede; Şirketinizce genetiği değiştirilmiş soyadan ham soya yağı imal edileceği belirtilmekte, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununa göre genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) ve ürünlerinin ülkemizde kullanımının yasaklandığı ancak Biyogüvenlik Kurulu Kararları ile bunların bazılarının yem amaçlı kullanımına izin verildiği hatırlatılarak, GDO içeren ham soya yağı tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünün 11 inci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) "15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar" sayılarak bunların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür.Öte yandan, TGTC'nin 15 no.lu faslında, "Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar", 15.07 tarife pozisyonunda ise "Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) tanımlanmıştır.Ham soya yağı ise (sakızı ayrılmış olsun olmasın) bu tarife pozisyonun 1507.10 alt tarife pozisyonunda yer almakta olup, "1507.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)" ve "1507.10.90.00.00 Diğerleri (insan gıdası olarak kullanılanların imalinde kullanılanlar)" olmak üzere iki ayrı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numarasına ayrılmıştır.Buna göre, TGTC'nin gerek "1507.10.90.00.00 Diğerleri (insan gıdası olarak kullanılanların imalinde kullanılanlar)" gerekse "1507.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)" GTİP numaralarında sınıflandırılan ham soya yağlarından insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli yağların üretiminde kullanılmaya elverişli (yemeklik yağların imalinde kullanılabilir mahiyette) olanların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması, Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğundadır.Bu çerçevede, konuya ilişkin adı geçen Bakanlıktan alınan görüşte; GDO'lu ürünlerle ilgili işlemlerin, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü ve söz konusu işlemlere dair karar verme ve yürütme yetkisinin bu Kanun kapsamında kurulan Biyogüvenlik Kurulunda olduğu, bahsi geçen Kurul tarafından yem amaçlı kullanım için, halihazırda 10 soya ile 26 mısır geni çeşidinin onaylandığı ifade edilerek, gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir gen olmadığı ve ülkemizde genetiği değiştirilmiş soyanın ve/veya bu soyadan elde edilen yan ürünlerin (yağ, un vb.) gıda amaçlı kullanımının yasak olduğu bildirilmiştir.Dolayısıyla ülkemiz mer'i mevzuatı uyarınca, gıda amaçlı kullanımı yasak olan bir ürünün, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli sayılması mümkün değildir. Ayrıca, yem sanayiinde kullanımına onay verilmiş olması, söz konusu ürünün anılan BKK eki (II) sayılı listenin -başlığından da anlaşılacağı üzere- sadece gıda maddelerine yer verilen (A) bölümünün 11 inci sırası kapsamında değerlendirilmesini de sağlamamaktadır.Bu bağlamda, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almayan "genetiği değiştirilmiş soyadan üretilmiş ham soya yağları"nın, genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 102
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 145
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 152
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2020 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 82
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 65

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst