Hakediş Ödemeleri, avanslar, sözleşme ve karar damga vergisi muafiyeti Hk

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
SİİRT VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı : 85632212-155-E.1171 08/06/2018

Konu :Hakediş Ödemeleri, avanslar, sözleşme ve

karar damga vergisi muafiyeti Hk

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile yapmakta olduğunuz işler için tarafınıza yapılan avans ve hakediş ödemeleri üzerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı,

İlgi (b)'de kayıtlı özelge talep formunuz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile yapmakta olduğunuz işlerle ilgili ihale kararı ve sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı,

hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin eksik ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait vergisinin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IVMakbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 2560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğu; 21 inci maddesinin (a) bendinde, İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; EK 5 inci maddesinde ise, bu Kanunun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

İncelenmesinden de görüleceği üzere 2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, söz konusu Kurumun muafiyetine ilişkin düzenlemeye yer verilmiş olup, kurumun yapmış olduğu işlem ve faaliyetlere yönelik bir istisna hükmüne yer verilmemiştir. Dolayısıyla, 488 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenledikleri ya da taraf oldukları kağıtlara ait damga vergisinin tamamının muafiyeti olmayan kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından alınan ihale kararlarının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesine göre, sözleşmelerin ise I/A-1 maddesine göre damga vergisine tabi tutulması ve damga vergisinin tamamının muafiyeti bulunmayan kişi olarak tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre sadece resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler için düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olduğu dikkate alındığında, anılan Kanunun 8 inci maddesine göre resmi daire sayılmayan İSKİ Genel Müdürlüğünün, mal ve hizmet alımları karşılığında şirketinize yapacağı ödemeler nedeniyle düzenlediği kağıtlar damga vergisinin konusuna girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst