Güneş enerjisi santrali devrinin KDV ve GV karşısındaki durumu

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
39044742-130-589555
02.08.2021​
Konu
:​
Güneş enerjisi santrali devrinin KDV ve GV karşısındaki durumu

İlgi
:​
… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şahsınız adına kurulmuş olan ve iki yıldan bu yana faaliyetine devam eden "1 mega watt" gücündeki lisanssız güneş enerji santraliyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yatırım teşvik belgesinin kapatıldığı, bahse konu tesisin bütünlüğü bozulmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye satılacağı belirtilerek, söz konusu satış işleminin Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu yönünden değerlendirilmesi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80'inci maddesinde, "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır....5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar....Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.(5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere değişen fıkra. Yürürlük; 01.01.2006) Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2019 tarihinden itibaren 14.800 TL.)Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.";37'nci maddesinde, "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır....Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir."hükümleri yer almıştır.Buna göre; Şahsınız adına kurulmuş olan ve iki yıldan bu yana faaliyetine devam eden "1 megawatt" gücündeki lisanssız güneş enerjisi santralinin, santralin kurulumu için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yatırım teşvik belgesinin kapatılarak ve tesisin bütünlüğü bozulmadan aynı yatırım devam etmek üzere bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi işleminin, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin son fıkrası hükmüne istinaden ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (13/d) maddesinde; Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Kapsam" başlıklı (II/B-5.1.) bölümünde, yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması şartıyla istisna kapsamında devrinin mümkün olduğu, yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onay ve iznine tabi olmayan devir ve satışlarda, onay ve izin aranmayacağı şeklinde açıklamalar yer almaktadır.2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin "Devir, satış, ihraç ve kiralama" başlıklı 21 inci maddesinde;"(1) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın beş yılını doldurmadan devri, satışı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüğün iznine tabidir....(3) Teşvik belgesi kapsamı yatırımların bütün olarak satışı, tamamlama vizesinin yapılmış olması ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl faaliyette bulunulmuş olması halinde serbesttir. Bu tür durumlarda devir işlemi yapılmaz....(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir."2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın "Devir, satış, ihraç ve kiralama" başlıklı 22 nci maddesinde de;"(1) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir....(3) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,

c) İhracı,

ç) Kiralanması,Bakanlığın iznine tabidir."açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre; yatırım teşvik belgesi kapsamında satın aldığınız makine ve teçhizatın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izin ve onayı ile aynı makine ve teçhizatın yer aldığı YTB sahibi bir başka gerçek/tüzel kişiye satılması halinde (yatırım teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle devri dahil), söz konusu satışın 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmakta olup, bu kapsamda bulunmayan satışlarınız için genel hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst