Genç Girişimci Kazanç İstisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
38418978-120[Mük20-2019/6]-E.229876
02.09.2020​
Konu
:​
Genç Girişimci Kazanç İstisnası

İlgi
:​
02.08.2019 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ………Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 8/6/2017 tarihinden itibaren adınıza ticari kazanç yönünden gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edildiği, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak için bütün şartları taşıdığınız, 2019 yılı birinci dönem geçici vergi beyannamenizde beyan ettiğiniz ticari kazancınız için anılan istisnadan yararlanmadığınız belirtilerek, bahsi geçen dönemde verilen geçici vergi beyannamesinin düzeltilmesi suretiyle 2019 yılı birinci geçici vergi dönemi için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmış olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde;"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."hükmüne yer verilmiştir.Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup, anılan Tebliğin "Diğer hususlar" başlıklı 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında;"İstisnadan yararlanan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının (basit usulde vergilendirilenler, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında kazanç elde edenler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) geçici verginin hesabında da söz konusu istisnayı dikkate alacakları tabiidir."açıklamaları yer almaktadır.Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü gereği, ticari faaliyetiniz dolayısıyla vermiş olduğunuz geçici vergi beyannamesinde genç girişimcilerde kazanç istisnası dikkate alınabilecektir.Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmak için gerekli olan şartları taşımanız halinde, mükellefiyetinizin başladığı takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca söz konusu istisnadan yararlanabilmeniz mümkün olup, 2019 takvim yılı birinci dönem geçici vergi beyannamenizin düzeltilmesi suretiyle anılan takvim yılında söz konusu istisnadan yararlanabileceğiniz tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst