Gemi işletilmesi hizmet alımına ait sözleşmelerde damga vergisinin durumu

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 97895701-155[2017/253]-E.108297 04.02.2019

Konu : Gemi işletilmesi hizmet alımına ait

sözleşmelerde damga vergisinin durumu

İlgi (…)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen "… Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımı İşi"nin şirketiniz uhdesinde kaldığı, söz konusu işe ilişkin olarak şirketiniz ile adı geçen İdare arasında 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında "… Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımlarına Ait Sözleşme"nin imzalandığı belirtilerek söz konusu sözleşme ile alınan ihale kararının Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği'nin 26/a-2 maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmiş, ilgi (…)'de kayıtlı yazımız ile söz konusu isim değişikliği ile ilgili belgelerin ve ilgili Gemi Sicil Belgesinin gönderilmesi halinde başvurunuzun yeniden değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu defa ilgi (…)'de kayıtlı özelge talep formunuzda da … Gemisinin isminin …/…/2017 tarihinde … olarak değiştirildiği ve değişiklikle ilgili ekte bazı belgeler ibraz edilerek konunun yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde ise, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 12 nci maddesinin 6770 sayılı Kanun ile değişmeden önceki ikinci fıkrasında "Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar." hükmü yer almakta iken 27.1.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle aynı fıkra, "Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan 22/3/2017 tarihli "4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında … Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımlarına Ait Sözleşme"nin (5.1.) maddesinde, sözleşme konusunun "… Gemisinin İşletilmesi Hizmeti" olduğu anlaşılmaktadır.

Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırma Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan cevabi yazıdan; geminin inşa aşamasında iken isminin "…" olarak belirlendiği, ilgili kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında gemi isminin "…" (İktisap tarihi: ….2017, Sicil No:…) olarak değiştirildiği, gemi inşasının tamamlanmasının ardından ilgili kurum tarafından lüzum üzerine gemi ismi tekrar değiştirilerek "Oruç Reis" (İktisap tarihi: ….2017, Sicil No:…) adının verildiği, "…" ,"…" ve "…" isimlerinin aynı gemiye ait olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile şirketiniz arasında düzenlenen …/…/2017 tarihli sözleşmenin … Gemisinin işletilmesi amacıyla düzenlendiği, 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde gemi işletimi ile ilgili herhangi bir istisna hükmüne yer verilmediği dikkate alındığında, istisna hükmü kapsamında bulunmayan söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 81
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 85
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 88
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst