Fotoğraf ve video çekimi işinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
96620903-120-E.94976
12.11.2020​
Konu
:​
Fotoğraf ve video çekimi işinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

İlgi
:​
17.01.2020 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, seyyar fotoğrafçılık faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları bentler halinde sayılmıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabının esnaf muaflığından faydalanacağı hükme bağlanmıştır.Aynı Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.Ticari kazanç, esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmaktadır. Bu kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyet ticari faaliyettir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, nişan, düğün, doğum günü, mezuniyet, sünnet ve benzeri organizasyonlarda ücret karşılığında etkinlik sahipleri veya mekan sahipleri ile anlaşılarak kendi nam ve hesabına verilen fotoğraf ve video çekimi hizmetlerine yönelik faaliyetlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9/2 maddesinde belirtilen gezici (seyyar) olarak yürütülen fotoğrafçılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.Diğer taraftan, hakkınızda düzenlenen … tarih … benzersiz kodlu yoklamada; kendinize ait video ve fotoğraf çekme özelliği olan fotoğraf makinesi ile düğün, nişan, doğum günü ve benzeri organizasyonlarda ücret karşılığında fotoğraf ve video çekimi faaliyetinde bulunduğunuz, faaliyetinizi ikametgah adresini home-ofis olarak kullanarak, etkinlik sahipleri ile anlaşarak kendi nam ve hesabınıza yaptığınız tespit edilmiştir.Buna göre, fotoğraf ve video çekimi faaliyetinizin ikamet adresinizin bir odasının home-ofis olarak kullanılmak suretiyle ticari bir organizasyon kapsamında gerçekleştirmeniz ve seyyar olarak değil, etkinlik sahipleri veya mekan sahipleriyle anlaşarak düğün, nişan, doğum günü ve benzeri organizasyonlarda hizmet vermeniz nedeniyle, esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgilerinize sunulur.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst