Faturada, ürüne ait patent bedelinin ürün bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Usul Müdürlüğü


Sayı
:​
72788441-105-E.34474
19.06.2020​
Konu
:​
Düzenlenen Faturada Ürüne Ait Patent Bedelinin Ayrı Gösterilip Gösterilemeyeceği Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun esas itibariyle tekstil ürünleri (iplik ve kumaş - kot) üretimiyle uğraştığı, kot kumaşların belli bir patente bağlı olarak üretilen kendine has kumaşlar olduğundan bahisle, söz konusu kumaşların piyasada taklit edilerek satılmasını önlemek amacıyla firmanız tarafından düzenlenen ve özelge talep formunuz ekinde sunulan örnek satış faturasında görüldüğü şekilde fiyatın bölümlendirilerek patent bedelinin faturada ayrı olarak (faturanın mal cinsi kısmında kot kumaşı ve patent bedeli olarak yer verilerek) gösterilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

...

Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.",

- 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." ,

- 230 uncu maddesinde "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;…
" ,

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, faturada bulunması zorunlu bilgiler mezkur Kanunun 230 uncu maddesinde belirtilmiş olup, bu bilgilere yer verilmeden düzenlenen belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılmakla birlikte, faturada bulunması zorunlu olan bilgilerin okunmasına engel teşkil etmeyecek ve faturanın esas niteliğini bozmayacak şekilde faturada söz konusu bilgilere ilave bilgilere de yer verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, teslime konu malın faturanın malın nevi kısmında kot kumaşı ve patent bedeli olarak iki ayrı mal cinsi ve bunlara ait ayrı bedeller şeklinde gösterilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, kumaş satışına ilişkin düzenlenecek faturada malın cinsi kısmında kumaş ve malın fiyatı ve tutarı kısmında, patent bedeli dahil alınacak fiyat ve tutarına yer verilmesi gerekmektedir. Ancak, kumaş teslimine ilişkin düzenlenecek faturada, faturada bulunması zorunlu bilgilere ilave olarak, "Bedelin ....TL'si teslime konu mala ilişkin patent bedelinden oluşmaktadır." şeklinde açıklama/nota yer verilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst