Faaliyeti sonlanan mükellefin geçmişe dönük olarak genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hak.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[Mük.20-2020/629]-436747
03.06.2021​
Konu
:​
Faaliyeti sonlanan mükellefin geçmişe dönük olarak genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hak.

İlgi
:​
12/06/2020 tarih ve 1670525 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, genç girişimcilerde kazanç istisnası hakkında bilgi sahibi olmadığınızdan dolayı mükellefiyet tesis tarihi (08/11/2018) itibarıyla genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmadan sehven beyannamelerinizi verdiğiniz ve 31/03/2019 tarihinde faaliyetinizi sonlandırdığınız belirtilerek, genç girişimcilerde kazanç istisnasından geriye dönük olarak yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20 inci maddesinde; "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."hükmü yer almaktadır.Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 292 Seri No.lu Gelir vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.Buna göre, gelir vergisi mükelleflerinin anılan Kanunun ''Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası'' başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartları topluca taşımaları kaydıyla söz konusu istisnadan işe başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi süresince yararlanmaları mümkün bulunmakta olup, faaliyette bulunduğunuz 2018 ve 2019 takvim yılları için geçmişe dönük olarak söz konusu istisnadan yararlanabileceğiniz tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 29
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst