Eximbank’tan alınan kredinin bir kısmı ile elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
51421814-120[75-2017-81]-122720
29.12.2017​
Konu
:​
Eximbank’tan alınan kredinin bir kısmı ile elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesiİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ticari faaliyetinizden dolayı gelir vergisi mükellefi olduğunuz, Eximbank'tan kullandığınız ticari kredinin faiz giderlerini ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yaptığınız, söz konusu kredinin bir kısmı ile faaliyetinize devam ederken bir kısmını vadeli mevduat hesabınıza aktardığınız belirtilerek vadeli hesaba aktarılan bu tutar için elde etmiş olduğunuz faiz gelirinin gelir vergisi beyannamenizde beyan edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde;"Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:
...7. Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.)
....Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır....." hükümlerine yer verilmiştir.Öte yandan, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı, (7) numaralı fıkrasında ise, (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirlerin dahil edilmeyeceği, ticari kazanç kapsamında elde edilen gelirlerin ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınacağı ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergilerin, 94 üncü madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergilerden mahsup edileceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 257 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "6.1.2. Ticari faaliyet kapsamında elde edilenler" başlıklı bölümünde;"Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan gelirlerin ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, bu gelirler ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır. Tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, genel hükümler çerçevesinde ticari kazançla ilgili olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup sonrası arta kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ticari faaliyetinizde kullanmak amacıyla Eximbank'tan aldığınız ve faiz giderlerini ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yaptığınız ticari kredinin vadeli hesaba yatırılan kısmı üzerinden elde edilen faiz gelirinin ticari faaliyete bağlı bulunması nedeniyle ticari kazancın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.Bu durumda, söz konusu faiz geliri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş olan vergilerin, genel hükümler çerçevesinde ticari kazancınızla ilgili olarak vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsubu mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 130
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 92
Ü Muhasebe Kayıt Örnekleri 0 264
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 657
M 2022 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 347
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst