Evde kalıcı makyaj faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
26468226-120[ÖZG-7-2020]-E.61835
08.12.2020​
Konu
:​
Evde kalıcı makyaj faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İlgi
:​
12/06/2020 tarih ve 50510 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde herhangi bir makine kullanmadan, işçi çalıştırmadan kendi el emeğiniz ile kalıcı makyaj uygulaması yaptığınızı belirterek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;" hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." denilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde de, 47 nci ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde sayılan küçük hizmet erbabının esnaf muaflığından faydalanabilmesi için verilen hizmetin, bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya tüketiciye verilmesi gerekmekte olup, oturulan evlerden verilen hizmetler bu kapsama girmemektedir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, evinizde yaptığınız makyözlük faaliyeti nedeniyle, esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup, söz konusu faaliyet dolayısıyla şartları dahilinde basit usulde veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 69
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 110
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 70
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst