Eşiyle Aynı Adreste Faaliyette Bulunan Kişinin Genç Girişimci Kazanç İstisnasından Faydalanıp Faydalanmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
17192610-120[GV-19-41]-E.62203
20.04.2020​
Konu
:​
Eşiyle aynı adreste faaliyette bulunan kişinin genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı

İlgi
:​
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınan 14/03/2019 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, eşinizin iş yeri adresinde faaliyette bulunmanız halinde Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi hükümlerine göre genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanızın mümkün olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde;"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
hükümleri yer almaktadır.Ayrıca, konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin birinci bölümünde yer verilmiştir.Öte yandan, bağlı bulunduğunuz İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde alınan cevabi yazılar ve eklerinin tetkikinden;-01/03/2019 tarihinde nezdinizde düzenlenen e-yoklama fişinde, "Mobilya ve Mobilya Aksesuarları Toptan Ticareti" faaliyetine başladığınız, iş yerinizin aylık 150,00 TL'ye eşiniz …'ten kiralandığı, işçi çalıştırmadığınız, ofisinizde 1 ofis masası, 1 bilgisayar, 1 koltuk ve 1 evrak dolabının bulunduğu, demirbaşlara ait faturanın bulunmadığının tespit edildiği,-Adı geçen Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından işe başlama bildiriminde kullanıldığı beyan edilen demirbaşların alış faturalarının istenildiği ve faturaların ibraz edilmediği,-Bunun üzerine, 14/03/2019 tarihli dilekçeniz ile faaliyet değişikliği talebinde bulunduğunuz ve faaliyet konunuzun "Belirli Bir Mala Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Bir Başka Ülkeyle Yapılan Toptan Ticaret (Çeşitli Malların Toptan Ticareti)" olarak değiştirildiğinin tespit edildiği,-19/03/2019 tarihli e-yoklama fişleri ile, eşiniz …'ün 01/12/2017 tarihinden itibaren "Sandalyelerin Koltukların Vb. Döşenmesi Gibi Tamamlayıcı İşlerin Yapılması" faaliyetinde bulunduğu iş yeri adresinde "Mobilya ve Mobilya Aksesuarları Toptan Ticareti" faaliyetine başladığınız, şahsınız adına kayıtlı herhangi bir demirbaşın bulunmadığı, eşinizin iş yerinin ikinci katındaki 20 m²''lik ofisi kullandığınız, yoklama anında iş yerinde bulunmamanız nedeniyle yoklamanın eşiniz nezdinde tutulduğu,-İlgili Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan farklı tarihli yoklamalarda da iş yerinizde bulunmadığınızın tespit edildiği,anlaşılmıştır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, adı geçen vergi dairesi müdürlüğü tarafından yapılan yoklamalarda bilfiil işinizin başında bulunmadığınızın ve işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapılmadığının tespit edilmiş olup, bu durum 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi" şartının ihlali sayılacağından genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 49
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 71
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2022 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 63

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst