Enflasyona endeksli mevduat hesaplarında stopaj oranı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
38418978-120[Geç.67-2019/4]-E.182652
08.07.2020​
Konu
:​
Enflasyona endeksli mevduat hesaplarında stopaj oranı


İlgi
:​
02/05/2019 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli mevduat faizlerine ilişkin gelir vergisi oranının % 0 (sıfır) olarak belirlendiğini, bankanızın da enflasyona endeksli olarak bazı ürünlerinin bulunduğunu, bu ürünlerden;

- "Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı (vadesi 92-370 gün)" ürününün işleyişinin kısaca; "Müşteriye hesap açılışında sabit vadeli mevduat faiz oranının taahhüt edileceği, vade sonunda sabit vadeli mevduat faiz oranı ile TÜFE'ye endeksli oranın (vade tarihindeki TÜFE Endeksi yıllık değişim oranı + marj oranı) karşılaştırılacağı, TÜFE'ye endeksli oranın taahhüt edilen sabit vadeli mevduat faiz oranından daha yüksek gerçekleşmesi halinde hesabın yıllık faiz oranının TÜFE'ye endeksli oran ile güncelleneceği, ancak bu oranın (Vade tarihindeki TÜFE Endeksi yıllık değişim oranı+ marj oranı) taahhüt edilen orandan düşük gerçekleşmesi halinde ise sabit faiz oranı üzerinden hesaplanan nemanın müşterilere ödeneceği şeklinde olup gerçekleşen ve taahhüt edilen orandan hangisi yüksekse müşteriye temdit tarihinde o oranın uygulanacağı",

- Primli ürünlerden " Enflasyon Korumalı Primli Yıllık Ödemeli Vadeli Mevduat (vadesi 366-370 gün)" ve "Enflasyon Korumalı Primli Dönem Ödemeli Vadeli Mevduat (vadesi 12 ay, 3 ayda bir ara ödemeli)" ürünlerinde ise kısaca, "Tasarruf sahiplerinin mevduatlarının faiz getirisi sağlamaksızın, enflasyona karşı değer yitirmesine engel olarak, TÜFE'ye endeksli oran (TÜFE endeksi yıllık değişim oranı + risk primi oranı) üzerinden anaparanın değer kaybetmesini engelleyecek şekilde kurgulandığı, bu üründe müşterilere herhangi bir faiz oranı taahhüdünün verilmeyeceği ancak, 12 aylık TÜFE endeksine ek olarak risk prim oranı getiri olarak vade sonunda elde edileceği",

şeklinde olup, söz konusu ürünlerin 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenen %0 stopaj uygulamasına dahil olup olmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında; bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapan 30/4/2019 tarihli ve 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Öte yandan; Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde değişken faiz oranının Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli olarak uygulanabileceği belirtilmiş olup, Türk lirası mevduatlar için Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve bu endeksleri oluşturan alt kalemlerden üretilecek endekslerle hesaplanan enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenen değişken faiz hesaplama yöntemlerinin Bankalarca uygulamaya konabileceği, değişken faiz hesaplama yönteminin müşteriye verilecek hesap cüzdanında veya müşteri ile yapılacak sözleşmede açıkça belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bankanız bünyesinde müşterilere sunulan söz konusu mevduat ürünlerinde, hesabın türüne göre vade sonunda veya her ara dönem ödeme periyodunda müşteriye yapılacak faiz veya prim ödemesinin enflasyon oranına bağlı olarak belirlendiği dikkate alındığında, söz konusu hesaplara uygulanan faiz oranlarının her halükarda enflasyon oranına bağlı olarak değişken nitelik taşıdığı, başlangıçta açıklanan faiz oranının uygulanması halinde dahi bu durumun enflasyon oranına bağlı olarak ortaya çıktığı, dolayısıyla söz konusu hesapların vadesinin 1 yıldan uzun olması halinde "Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesap" olarak kabul edilmek suretiyle, bu hesaplardan elde edilen mevduat faizleri üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Karara istinaden % 0 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin vadelerinin 1 yılın altında olması halinde, hesaplardan elde edilecek faiz gelirleri üzerinden 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında vadelerine göre %15 veya %12 oranında tevkifat yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst