Eczacılık faaliyetinin anneden devralınması neticesinde mükellefin genç girişimci istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
85373914-120.01.02.04[40.01.135]-E.104726
13.11.2020​
Konu
:​
Eczacılık faaliyetinin anneden devralınması neticesinde mükellefin genç girişimci istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı

İlgi
:​
13/02/2020 evrak kayıt tarihli ve 37481 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 02/02/1990 tarihi itibariyle eczacılık faaliyetini sürdüren babanız … 14/06/2003 tarihinde vefat ettiği, babanızın vefatı ile Eczane Ruhsatnamesinin 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun gereği adınıza tescil edildiği, eczacılık üzerine olan eğitim süreciniz tamamlanıncaya kadar anneniz … tarafından adına mükellefiyet tesis ettirilerek eczacılık faaliyetinin devam ettirildiği, annenizin yürütmekte olduğu faaliyeti okulu bitirdikten sonra ruhsat sahibi olarak devraldığınız ve 23/10/2019 tarihi itibariyle faaliyete başladığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetin devralınması durumunun Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanıza engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde; "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları" başlıklı 3 üncü maddesinde;"...(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:...
b) İşletmenin devralınması.1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.Örnek 2: Bay (D), 20/2/2016 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Bay (D)'nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.…"
açıklamalarına yer verilmiştir.Mükellefiyet bilgilerinizin tetkikinde; babanız … 14/06/2003 tarihinde vefat etmesi üzerine varis olan anneniz … adına eczacılık faaliyeti nedeniyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edildiği ve anneniz tarafından eczacılık faaliyetine devam edildiği, eczacılık fakültesinde eğitiminizi tamamlamanız neticesinde 23/10/2019 tarihi itibariyle eczacılık faaliyetine başladığınız, anneniz tarafından anılan faaliyete ilişkin varlıkların fatura karşılığında şahsınıza devredildiği ve annenizin 31/10/2019 tarihinde mükellefiyet kaydının terkin edildiği anlaşılmıştır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; aynı adreste faaliyet göstermeniz ve ticari faaliyetinize başlarken faaliyetinizin esaslı unsurunu oluşturan varlıkların fatura karşılığında anneniz tarafından şahsınıza devredilmesine ilişkin olarak, işletmenin esaslı unsurunu oluşturan varlıkların devrinin ticari işletmenin devri kapsamında değerlendirilmesi ve mezkur Kanun maddesindeki "faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması" şartının ihlali nedeniyle genç girişimci kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst