Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 85373914-155.14[62.01.203]-E.11365 20.01.2020

Konu : Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde

Damga Vergisi İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınız arasında yapılan protokol kapsamında "… ve İlçelerinde Köprülü Kavşak Yapılması İşi (… Etabı)" için …/…/2017 tarihinde … A.Ş. - … San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Belediyeniz arasında sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmeye konu … Proje numaralı ... (Bölünmüş yol 73. km) yapım işinin 2016 yılı cari yatırım programında yer aldığı, sözleşmenin diğer tarafı konumunda bulunan … A.Ş. - … San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca Ticaret (mülga Ekonomi) Bakanlığından …/…/2017 tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin alındığı, belgede yer alan proje numarasının … olduğu, ihaleyi alan İş Ortaklığınca …/…/2018 tarihinde Ticaret (mülga Ekonomi) Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda söz konusu vergi, resim ve harç istisnası belgesinde yer alan proje numarasının … olarak değiştirildiği belirtilerek, revize edilen belgeye istinaden söz konusu sözleşmeye damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişik) ek 2 nci maddesinde, "2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına belge aranmaksızın resen damga vergisi istisnası uygulanır. 1. Bu maddenin uygulamasında; Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi ifade eder."


hükümleri yer almakta olup bu maddenin uygulaması Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından birlikte yürütülmektedir.18/5/2017 tarih ve 30070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"nin 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında,"a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,"

döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmış,"6. Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı maddesinde ise,"(1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; 5 inci maddesinde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şartıyla ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(2) Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tatbik edilmez.

(3) İstisna uygulaması belgede yer alan esaslar dikkate alınarak yürütülür.

(4) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(5) Ancak Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına, söz konusu faaliyet ve işlemlerin ilgili bentlerde belirtilen niteliklerin tamamını aynı anda taşıması kaydıyla, belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.(7) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması gerekir."açıklamalarına yer verilmiştir.Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve Ticaret (mülga Ekonomi) Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından … A.Ş. - … San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlenen "… ve İlçelerinde Köprülü Kavşak Yapılması İşi (… Etabı)" ile ilgili …/…/2017 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, söz konusu belgenin 2017/4 sayılı Tebliğin 6/3-a-1 maddesine göre verildiği, bu maddenin ise 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 2/a-i bendine isabet ettiği; ayrıca, ../../2018 tarihinde istisna belgesindeki cari yıl yatırım programı proje numarasının, Ticaret (mülga Ekonomi) Bakanlığının onayı ile … olarak revize edildiği anlaşılmıştır.Buna göre, Kalkınma Bakanlığı cari yıl yatırım programında … Proje numarası ile yer alan .. İli ve İlçelerinde Köprülü Kavşak Yapılması İşine (.. Etabı) ilişkin .././2017 tarihli sözleşmenin düzenlendiği tarihte bu iş için geçerli Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesinin bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu sözleşmeye belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst