Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 97895701-155[2017/522]-863658 27.09.2018

Konu : Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile …/… ihale kayıt numaralı "… İşi" ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı ve .../…/2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, ihale konusu iş ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden …/…/2017 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alındığı belirtilerek, işveren idarenin söz konusu iş kapsamında şirketinize yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 09/08/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 488 sayılı Kanun'un ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“…

 1. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.


e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri. 1. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına belge aranmaksızın resen damga vergisi istisnası uygulanır.
Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır.

 1. Bu maddenin uygulamasında;
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi,

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için alınması ve ibraz edilmesi gereken, vergiye tabi kâğıdın düzenlendiği tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, ifade eder."

hükmüne yer verilmiştir.

18.05.2017 tarih ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği"nin "Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde;

"(1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; 5 inci maddesinde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şartıyla ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(2) Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tatbik edilmez.

(3) İstisna uygulaması belgede yer alan esaslar dikkate alınarak yürütülür.

(4) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(5) Ancak Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına, söz konusu faaliyet ve işlemlerin ilgili bentlerde belirtilen niteliklerin tamamını aynı anda taşıması kaydıyla, belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır."(6) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması gerekir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu eki …/…/2017 tarih ve … sayılı Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan İhracat 2017/4 sayılı Tebliğin 6/3-e maddesine göre düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin 2/e fıkrasına tekabül ettiği, belgenin işin tamamına yönelik verilmediği, taşımaya isabet eden kısma yönelik verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca ihale edilen ve şirketiniz uhdesinde kalan …/… ihale kayıt numaralı "… İşi"ne ilişkin olarak şirketinize yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara, belge konusu işe ilişkin olarak belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması ve belgede yazılı tutarı geçmemesi koşuluyla damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst