Döner Sermaye İşletmesine Bağlı Tüzel Kişiliği Bulunan Uygulama Otelinin Beyannameleri Üzerinden Damga Vergisi Muafiyeti ve Harici Banka Pos Cihazı Kullanma Mecburiyeti

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
67630374-155[2019]-E.15681
17.08.2020​
Konu
:​
Döner Sermaye İşletmesine Bağlı Tüzel Kişiliği Bulunan Uygulama Otelinin Beyannameleri Üzerinden Damga Vergisi Muafiyeti ve Harici Banka Pos Cihazı Kullanma Mecburiyeti


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, İşletmenizin, … Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak ayrı tüzel kişiliğinin olduğu belirtilerek, bağlı olduğunuz vergi dairesine verilecek olan KDV, kurum geçici, kurumlar vergisi ve muhtasar beyannamelerinde damga vergisi muafiyetinizin olup olmadığı ile konaklama hizmetinden yaptığınız tahsilatların tamamına fatura düzenlendiğinden mevcut yazar kasa pos cihazı haricinde bulunan banka pos cihazından tahsilat yaptığınızdan bahisle yapılan işlemin yazar kasa pos cihazından yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususlarında görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler" başlıklı 240 ıncı maddesinin (C) bendinde; "Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.

Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur:

 1. Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi,
 2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,
 3. Düzenleme tarihi." hükmü yer almaktadır.


Öte yandan, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 49 Seri No'lu Genel Tebliğin (A) bölümünün 5 inci bendinde; münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecilerinin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmalarının uygun görüldüğü açıklanmıştır.426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında ise, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, "… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir.Aynı Genel Tebliğin 7 nci maddesinde, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve 5 inci bölümde sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulamaları bakımından uygulanmaya devam edeceği belirtilmektedir.Ayrıca Yeni Nesil ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen mal teslimi veya hizmet ifalarında; ÖKC'lerden ÖKC fişleri haricinde "Bilgi Fişleri"nin düzenleneceği durumların ve bilgi fişlerinin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasların belirlendiği, Başkanlığımız internet sitesinde de yayınlanmış olan "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz"un 9.1 numaralı ''Faturalı Satışlara İlişkin Olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenecek Bilgi Fişleri'' başlıklı bölümünde;''YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC'den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun Bilgi Fişleri düzenlenecektir.'' açıklaması yer almaktadır.Bu nedenlerle, otel, motel ve pansiyon işletmelerinin münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilere verilen hizmetlerle ilgili olarak yapılacak tahsilatlarda Vergi Usul Kanunu'na göre belge düzenlenmiş olması şartıyla YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamakta, günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan müşterilere hizmet verilen kafeterya, restoran, bar gibi yerlerde yapılan tahsilat işlemleri ile ilgili olarak ise her bir tahsilat mahallinde ayrı ayrı YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmakta olup, günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan müşterilerin ödemeyi resepsiyon mahallinde yapmaları halinde (münhasıran bu ödemelerin belgelendirilmesi için) resepsiyonda da YN ÖKC kullanılması gerekmektedir. YN ÖKC kullanılan mahallerde yapılan satış veya verilen hizmetler karşılığında müşteriye fatura verilmesi halinde, düzenlenen fatura ile ilgili olarak "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz"a göre YN ÖKC'den fatura bilgi fişinin düzenleneceği tabiidir.DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/b fıkrası altında vergi beyannameleri bentler halinde sayılmak suretiyle belirlenmiş, (be) bendinde de damga vergisi beyannameleri hariç diğer vergi beyannamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Damga vergisi uygulaması bakımından Kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar bağlı oldukları resmi dairenin damga vergisi uygulaması bakımından tabi olduğu hükümlere tabi olmaktadırlar.Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, bağlı olduğu kurumdan ayrı tüzel kişiliği ve iktisadilik vasfı bulunduğu anlaşılan İşletmenizin, damga vergisi uygulamasında resmi daire olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayıp, vergi dairesine vereceğiniz vergi beyannamelerinin (damga vergisi beyannamesi hariç) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 2/b fıkrasına göre maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst