Döner sermaye işletmesi ile genel bütçeli idare arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.01.01[5747]-E.417666 25.10.2018

Konu : Döner sermaye işletmesi ile genel bütçeli idare arasında düzenlenen

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, "Türkiye Deprem Tehlike Haritasının Güncellenmesi" projesi kapsamında …/…/2018 tarihinde Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında düzenlenen "Türkiye Deprem Tehlike Haritasının Güncellenmesi" Projesi Kapsamında "… Sözleşme" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine olduğu; aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "I- Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 3225 sayılı Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde, "Bu Kanun, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki kurumların atıl kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulmasını, görevlerini, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler." hükmüne, 2 nci maddesinde ise "Bu Kanunda geçen kurum deyimi; Harita Genel Komutanlığı ve Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı ile hastane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa, laboratuvar ve okul gibi askeri kuruluşları ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığından ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından herhangi birisine sahip değilse Damga Vergisi Kanunu bakımından resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, adı geçen Döner Sermaye İşletmesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetveldeki genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında düzenlenen ilgili sözleşmenin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, iktisadilik vasfının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığından ayrı tüzel kişiliğinin de bulunması halinde ise, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daire kapsamına girmeyeceğinden, söz konusu sözleşmenin ihtiva ettiği tutar üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması ve verginin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst