Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemelerinin serbest meslek kazancında gider kaydı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup müdürlüğü

ACELE
Sayı
:​
97338759-105[2019-VUK-02]-E.78128
05.11.2019​
Konu
:​
Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemelerinin serbest meslek kazancında gider kaydı

İlgi
:​
12/03/2019 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... Müdürlüğünün serbest meslek faaliyetinden dolayı ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Kasım/Aralık 2018 ayında mesleki faaliyetlerinizde kullanılmak üzere satın aldığınız ve 2018 yılında gider olarak kaydettiğiniz sarf malzemelerin bir kısmının (31.12.2018) dönem sonunda elde kaldığını ve 2019 yılında kullanacağınızı, 2018 takvim yılında safi kazancınızın tam ve doğru olarak tespit edilebilmesi için dönem sonunda kalan sarf malzemelerin, giderlerden tenzil edilmesi ya da safi kazanca ilave edilmesi suretiyle safi ve gerçek kazancın tespitinin uygun olacağını düşündüğünüzü, ancak, defter beyan sistemi programının buna müsaade etmediğini belirterek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Serbest Meslek Kazancının Tespiti" başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne yer verilmiştir.Aynı Kanunun "Mesleki giderler" başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Serbest meslek kazançlarında "tahsil esası" kuralı, gerek gelirler gerekse giderler yönünden geçerli olduğundan, yıl içerisinde faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmet alım bedelleri için yapılan ödemelerin tamamının satın alındığı yılda gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.Buna göre, 2018 yılında faaliyetinizde kullanmak üzere satın aldığınızı belirttiğiniz sarf malzemelerinin bu dönemde gider olarak hasılattan indirilmesi gerekmekte olup, dönem sonunda kalan sarf malzemelerin, giderlerden tenzil edilmesi ya da safi kazanca ilave edilmesi mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza​
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst