Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Sözleşmelerin Damga Vergisi Muafiyeti Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
97677631-155-E.21253
25.09.2020​
Konu
:​
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Sözleşmelerin Damga Vergisi Muafiyeti Hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2019 yılı yatırım programı doğrultusunda … Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına tahsis edilen proje ödeneğinin, … Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile … Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi için Aktarılacak Ödeneklerin Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Protokol" kapsamında …/…/2019 tarih ve … sayılı "Valilik Olur"u ile "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi Proje Koordinatörlüğü Tüzel Kişiliği" teşkil edildiği belirtilerek, Proje Koordinatörlüğünüzün damga vergisi muafiyeti bulunup bulunmadığı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinde ise, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve eklerinin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.Damga vergisi uygulaması bakımından Kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten birisine sahip olan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.Buna göre, Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi Proje Koordinatörlüğünüzün, bağlı olduğu … Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması ya da iktisadilik vasfını taşımaması halinde, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire olarak kabul edilmesi ve 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tarifi yapılan resmi daireler veya damga vergisinden muaf tutulmuş kişi ve kuruluşlarla düzenleyeceği kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması; ancak resmi daire sayılmayan veya damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi ve kuruluşlarla düzenleyeceği kağıtların damga vergisine tabi tutulması ve verginin bu kişi ve kuruluşlarca ödenmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 59
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 53
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 60
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 122

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst