Doğrudan temin usulü ile devir sözleşmelerinde damga vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü
Sayı : 16700543-155[17-515-39]-45045 30.07.2018

Konu : Doğrudan temin usulü ile devir sözleşmelerinde damga vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kamu kurum ve kuruluşları ile firmanız arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile sözleşme düzenlediğiniz, bu usulde yapılan alımlarda ihale yapılması ve ihale komisyonu kurulmasının söz konusu olmadığı, herhangi bir ihale kararı olmadığı halde kamu kurumları ile firmanız arasında doğrudan temin usulü ile yapılan sözleşmelerden dolayı damga vergisi ödemeniz gerektiği, yine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesi gereği tarafınıza devrolan sözleşmelerde kamu kurumlarının 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sözleşme devirlerinde sözleşme aslından alınan damga vergisinin dörtte birine ek olarak mevcutta herhangi bir ihale kararı olmadığı halde damga vergisi ödemeniz gerektiğinden bahisle konuya ilişkin olarak Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı hüküm altına alınmıştır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "5-İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması" başlıklı bölümünde, söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlilik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususların idarenin takdirinde olduğu, bu çerçevede idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerektiği, ancak söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı açıklamalarına yer verilmiştir.Öte yandan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde, "Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir..." hükmü yer almaktadır.Özelge talep formunuz ekinde yer alan "Devir Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, … ihale kayıt numaralı … ile … arasında …/…/2015 tarihinde imzalanan "… Sözleşmesi"nin tüm yükümlülük ve sorumluluklarıyla şirketinize devrine ilişkin düzenlendiği anlaşılmaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, "… Sözleşmesi" başlıklı kağıdın devrine ilişkin düzenlenen "Devir Sözlemesi" başlıklı kağıdın, asıl kağıttan alınan damga vergisinin dörtte biri tutarında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Öte yandan, sözleşme devirlerinde idare tarafından yeni bir ihale kararı alınması halinde, söz konusu ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 11/2 maddesine göre damga vergisine tabi tutulması gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 89
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 86
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 96
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 102
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst