Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Kdv ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 90792880-155.14.02[5166]-246203 23.07.2019

Konu : Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile İş Ortaklığınız arasında …/…/2014 tarihinde imzalanan "… Merkezi İnş. Yapım İşi"ne ait sözleşmenin Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü onayı ile …/…/2017 tarihinde tasfiye edildiği, … TL bedel üzerinden tasfiye protokolü imzalandığı, söz konusu işe yönelik olarak düzenlenen …/…/2014 tarih ve 2014/… sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesine istinaden tasfiye protokolü için damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişmeden önceki ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmış olup, söz konusu uygulama Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu hükmün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;

"3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,"

döviz kazandırıcı faaliyet olarak sayılmıştır.

Dilekçe ekinde yer alan ve İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ... San. ve Tic. Ltd. Şti.- … Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlenen "… Merkezi İnşaatı" ile ilgili …/…/2014 tarihli ve 2014/… sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin İhracat: 2008/6 sayılı tebliğin 6/3-a-1 maddesine istinaden düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2.1.1) fıkrasına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, İhracat: 2008/6 sayılı tebliğin 6/3-a-1 maddesine istinaden düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi gereği iş ortaklığınızın belgede yer alan iş ile ilgili yapacağı teslim, hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak düzenlenen kağıtlar bakımından damga vergisi istisnası söz konusu olup, istisna hükmünün bu işlerin tasfiyesine yönelik olarak düzenlenen kağıtları kapsamadığı dikkate alındığında, "… Merkezi Yapım İşi"ne ait sözleşmenin tasfiyesine ve yüklenicinin idare ile ilişiğinin kesilmesine yönelik olarak düzenlenen "Tasfiye Protokolü"nün damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 159
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 66
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 71
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 118
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 140
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 95

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst