Destek ödemelerinin turizm faaliyetlerine ilişkin olarak VRHİB kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 76464994-155[DH.2017.211] - 139055 07/08/2018

Konu : Destek ödemelerinin turizm faaliyetlerine ilişkin olarak VRHİB kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan şirketinizin, Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak Turizm Bakanlığı'ndan uçak seferi desteği almakta olduğunu belirterek, şirketinize yapılan uçak seferi desteği ödeme işlemlerinin, damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi ise turizm gelirleri ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından şirketinize verilen .../.../2016 tarih ve … nolu Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 1 inci maddesinde, tebliğin amacının; 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğin 5 inci maddesinde destek verilecek dönem ve ödeme miktarı belirlenmiş olup; destek uygulamasının 1/1/2017 saat 00.00 (dahil) - 31/12/2017 saat 23.59 (dahil) arasında iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentaları için uçak seferi başına 6.000 ABD doları destek sağlanacağı; 9 uncu maddesinde, desteğe ilişkin ödemelerin Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı ve destekleme ödemelerinin turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılacağı açıklamaları yer almaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 nci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar'' başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, "Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar"ın nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında tarafınıza yapılan uçak seferi destek ödemelerinin, resmi dairelerin mal ve hizmet alımına ilişkin bir ödeme kapsamında olmaması halinde, damga vergisinin konusuna girmeyen söz konusu ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 1K
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 100
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 123
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 28
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 28
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst