Defter-Beyan Sistemi uygulamasında izleyen faaliyet dönemlerinde sistemi kullanmak üzere tekrar başvuru yapılmasına gerek bulunup bulunmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
27575268-105[Mük.242-2018-627]-E.6319
06.01.2020​
Konu
:​
Defter-Beyan Sistemi uygulamasında izleyen faaliyet dönemlerinde sistemi kullanmak üzere tekrar başvuru yapılmasına gerek bulunup bulunmadığı


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 18/1/2018 tarihinde yapmış olduğunuz başvuru üzerine Defter-Beyan Sistemine göre kayıtlarınızı tutmaya başladığınız ve 2018 yılı kayıtlarınızı sisteme girdiğinizden bahisle Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 2019 takvim yılında tekrar başvuru yapmanıza gerek bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin (Sistem) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğin;

- "Başvuru" başlıklı 5'inci maddesinde, "(1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.",

- "Sistem üzerinden tutulabilecek defterler" başlıklı 9'uncu maddesinde ise, "(5) Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir."

ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil), "www.defterbeyan.gov.tr" adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik ortamda yapılacağından, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü bulunan serbest meslek erbaplarının izleyen faaliyet dönemlerinde Sistemi kullanmak üzere ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 204
Y Defter Beyan Sistemi 0 80
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 35
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 94
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst