Defter-Beyan Sistemi uygulamasında işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef tarafından düzenlenen faturaların aylık olarak tek kalemde (toplu) sisteme kaydedilip edilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[VUK1-21862]-E.427659
17.06.2020​
Konu
:​
Defter Beyan Sistemi uygulamasında işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef tarafından müşteri faturalarının aylık toplu olarak tek kalemde sisteme kaydedilip edilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz, günlük çok sayıda fatura düzenlediğiniz, söz konusu faturaların Defter Beyan Sistemine girişlerinin zaman aldığı belirtilerek, nihai tüketici olan müşterileriniz için düzenlediğiniz faturaların aylık tek kalemde toplu olarak sisteme kaydedilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminin internet adresi olan https://defterbeyan.gov.tr'de Sistemin uygulamasını göstermek üzere yayımlanan Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu'nun (versiyon 1.8) "24.2 Belge Bilgisi Alanındaki "Çoklu Belge” Türü İşlevi" bölümünde, eklenecek gelirlerin ne şekilde eklenilmesi gerektiği hakkında detaylı açıklamalar yapılmış olup, söz konusu bölümde, "Çoklu Belge" türü ile KDV dâhil 300 TL tutarını aşmamak kaydıyla birden fazla belgenin tek bir kayıt ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

Birden fazla belgenin "çoklu belge türü" ile tek bir kayıtla Sisteme kaydında, aynı aya ait belgelerden, düzenlenme tarihi en son tarih olanına ilişkin tarihin "Deftere Kayıt Tarihi" ile "Belge Tarihi" alanlarına girilmesi gerekmektedir.

Belge Bilgisi kısmı doldurulduktan sonra, Gider Kalemleri bölümüne geçilerek uygun seçenekler seçilir ve tutar 300 TL'yi geçmemek üzere yazılır.

Birden fazla sayıdaki "ödeme kaydedici cihaz fişi" ile "perakende satış fişi" belgelerinin "çoklu belge türü" ile Sisteme kaydedilmesi mümkündür. "Çoklu belge türü" ile kaydedilen belgelere ait işlemlerin kayıt alt türlerinin birbirinden farklı olması durumunda, satır ekle fonksiyonunun kullanılması ile her bir kayıt alt türünün farklı bir satırda yer alması koşuluyla, birden fazla belgenin tek bir kayıt ile Sisteme kaydedilmesi mümkündür.

Birden fazla sayıdaki "fatura", "e-fatura", "e-arşiv fatura", "serbest meslek makbuzu", e-serbest meslek makbuzu", "gider pusulası", "müstahsil makbuzu", "e-bilet" belge türleri tek bir kayıt ile Sisteme girilmemesi gerekir. Söz konusu belgelerin mutlaka ayrı ayrı ve tek bir belge olarak Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Söz konusu "çoklu belge türü" ile kaydedilen işlemlerin 204, 206 ve 275 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılan düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. Bahse konu Genel Tebliğlerde yer almayan konulara ilişkin işlemlerin "çoklu belge türü" ile kaydedilmesi mümkün değildir."
açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; Defter-Beyan Sistemi uygulamasında gelir kayıtlarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tek tek girilmesi esastır. Çoklu (birden fazla) belge girişi sadece gider kayıtlarında yer almakta olup, 300 TL’ye kadar olan (fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, serbest meslek makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, e-bilet hariç) küçük miktarlı fişlerin girilmesine yöneliktir.

Bu itibarla, müşterileriniz için düzenlediğiniz faturaların aylık tek kalemde toplu olarak sisteme kaydedilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu faturaların mutlaka ayrı ayrı ve tek bir belge olarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 207
Y Defter Beyan Sistemi 0 82
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 99
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst