Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
61504625-155-46786
13.11.2020​
Konu
:​
Damga Vergisiİlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Belediyenizin 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 nci maddesi gereği … Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.' den ihalesiz hizmet alımı yaptığı belirtilerek söz konusu işe ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi ise damga vergisi matrahının hangi tutar üzerinden hesaplanacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.Buna göre, sözleşmenin düzenlendiği tarihte; belli parayı ihtiva etmesi veya kağıdın eklerinde belli paranın tespitine imkan veren donelerin var olması veyahut atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, kağıdın (sözleşmenin) bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kâğıtlara ilişkin olarak; kâğıda ait belli parayı gösteren ve ilk kâğıda atıf yapan yeni bir kâğıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kâğıt damga vergisine tabi tutulacaktır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan … Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Belediye Başkanlığınız arasında düzenlenen …/…/… tarihli "24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı Maddesiyle 27.06.1989 Tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Ek 20 nci Maddesine İstinaden Personel Hizmeti Temin Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, 3 üncü maddesinde, sözleşmenin uygulanmasında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımların geçerli olduğu, 5 inci maddesinde, sözleşme bedelinin, asgari işçilik maliyeti + sözleşme ve genel giderler (%...) + % ... işveren kârı eklenmek suretiyle bulunan tutar olduğu, brüt maaşın … TL, çalışan sayısının … olduğu, 7 nci maddesinde, ihale dokümanının sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu anlaşılmaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, personel temini amacıyla düzenlenen söz konusu sözleşmenin, brüt maaş tutarı ile çalışan sayısının çarpılması suretiyle bulunacak tutara, % ... oranında sözleşme ve genel giderler ile % ... oranında işveren kârı eklenmek suretiyle bulunacak bedelin sözleşmenin 3 ve 7 inci maddelerinde bahsi geçen belgelerde belirlenen süreye göre bulunacak toplam tutarı üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst