Damga vergisi ve harç istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü


Sayı : 16700543-155[16-515-244]-36803 12.06.2018

Konu : Damga vergisi ve harç istisnası

İlgide kayıtlı talep formunuzun incelenmesinden, … Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile … Bankası A.Ş. arasında noterliğinizce 01.11.2016 tarih ve … yevmiye numarası ile 312.307,33 TL meblağlı bir temlikname tasdik edildiği, temliknamenin kredinin teminatını teşkil etmek üzere yapılan bir işlem olması nedeniyle harç ve damga vergisi istisnası uygulandığı, daha sonra bu işlemin noterliğinizce 03.11.2016 tarih ve … yevmiye numarası ile feshedildiği belirtilerek söz konusu fesihnamenin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/5 fıkrasında, fesihnamelerin (belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) nispi damga vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır.Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişik (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.Söz konusu hüküm ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlara damga vergisi istisnası öngörülmüş olup, kredilerin teminatını teşkil etmek üzere düzenlenen temliknamelerin feshine yönelik bir istisna hükmü bulunmamaktadır.Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu, 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı, Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 inci maddesinde ise, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan her bir imza için nispi harç alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "... Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." hükmüne yer verilmiştir.Harçlara ilişkin istisna hükmü, kanunda sayılan kuruluşlar tarafından kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlere yönelik olarak düzenlenmiş olup, söz konusu işlemlerin feshine ilişkin işlemler bu kapsamda yer almamaktadır.Buna göre, özelge talep formunuz eki fesihnamenin, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/23 numaralı fıkrası kapsamında damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında harçlardan istisna edilmesi mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst