Damga Vergisi İstisnası.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı : 64597866-155.01.05.04-13410 13.06.2018

Konu : Damga Vergisi İstisnası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 6741 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.(şirket) ve Türkiye Varlık Fonu ile şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlara getirilen damga vergisi istisnasının muhteviyatına ilişkin olarak, söz konusu istisna hükmünün; • Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar tarafından, 6741 sayılı Kanunda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilmeleri adına yapılan işlemler sonucunda Başkanlığımıza verilecek muhtasar ve KDV beyannameleri üzerinden alınan maktu tutarlı damga vergilerini de kapsayıp kapsamadığı,


 • Şirket, Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtları imza eden diğer taraflar bakımından da geçerlilik arz edip etmediği,


 • Şirket, Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların, damga vergisine tabi kağıtları işleme koymadan önce damga vergisinin ödenip ödenmediğini arama zorunluluğunun bulunup bulunmadığı,


hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 4 üncü maddesinde ise, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 22 nci maddesinin (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin kanunda belirtilen sürede vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve ödeneceği; 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumlu olduğu, verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınacağı, 27 nci maddesinde, Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamayacağı, vergi ve cezası ödenmeden bu kağıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kağıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınacağı hükme bağlanmıştır.Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/b fıkrasında, vergi beyannamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun "Amaç ve kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde, Kanunun amacının sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin (Şirket) kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek olduğu hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanunun "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır." hükmüne yer verilmiştir.Öte yandan, 43 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin mecburiyeti açıklanmış olup, ilgili maddenin (5.2) fıkrasında, 488 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile, bankalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iştiraklerinin yanısıra 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirenlere de vergiye tabi kağıtları işleme koymadan önce damga vergisinin ödenip ödenmediğini arama zorunluluğu getirildiği; (5.3) fıkrasında, Damga vergisini makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti yapmak suretiyle ödeyecek olanlar tarafından düzenlenen vergiye tabi kağıtlar üzerine ".... YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz mukabili ödenecektir. Defter sıra no..." veya ".... YTL damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter sıra no..." kaşesi bulunması ve kağıdı düzenleyen kuruluşun imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde bu kağıtları işleme koyanların ayrıca damga vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak mecburiyetinde olmadığı açıklamalarına yer verilmiştir.Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlara (sözleşmeleri imza eden diğer tarafların kim olduğuna bakılmaksızın) damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup, bu kapsamda vergi dairelerine verilecek beyannamelere de damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.Diğer taraftan, Şirketiniz, Türkiye Varlık Fonu ile Şirketiniz tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 27 nci maddesi ve 43 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (5.2) fıkrası uyarınca, taraf olmadığı damga vergisine tabi kağıtların kendilerine ibraz edilmesi halinde, söz konusu kağıtların damga vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak zorunluluğu ve damga vergisi ödenmeden bu kağıtları işleme konulması halinde cezai sorumluluğu bulunmaktadır.Diğer taraftan, 43 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (5.3) fıkrası kapsamında, damga vergisine tabi kağıtlara sürekli damga vergisi mükellefleri tarafından usulüne uygun kaşe basılmış olması halinde, bu kağıtların işleme konulması nedeniyle herhangi bir sorumluluğunuz olmayacağı tabiidir.Ayrıca Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların faaliyetleri dışındaki işlemleri nedeniyle düzenlenen 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabi olacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst