Çöp kamyonu üzerindeki üst ekipmanın yeni şasi kamyona monte edilmesi halinde ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
39044742-135[II Sayılı Liste]-E.593341
13.08.2020​
Konu
:​
Çöp kamyonu üzerindeki üst ekipmanın yeni şasi kamyona monte edilmesi halinde ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği.

İlgi
:​
26/09/2019 tarihli ve 3065049 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, belediyelere çöp kamyonu kiralama işi ile iştigal ettiğiniz, bu kapsamda 2014 yılında bayi tarafından özel tüketim vergisi (ÖTV) ödenmek suretiyle satın alınan şasi kamyonun çöp kamyonu olarak kullanılabilmesi için üst ekipman tadilatı yapıldığı ve ÖTV'sinin ödendiği, bahse konu çöp kamyonunun şasisinin eskimesi ve model yılının dolması nedeniyle çöp kamyonuna ait üst ekipmanının yeni bir şasi kamyona monte edildiği belirtilmiş olup, söz konusu üst ekipmanın yeni iktisap edilen kamyon şasisine monte edilmesi işleminde ek ÖTV aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

- (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu,

- 9 uncu maddesinde, ÖTV'ye tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği,

- (11/3) maddesinde (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

- (12/1) maddesinde özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Mezkûr Genel Tebliğin (IV/Ğ/1) bölümünde de belirtildiği gibi, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan, ancak kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka taşıta dönüştürülen taşıtların ilk iktisabında ÖTV doğmakta olup, dolayısıyla, kayıt ve tescile tabi bir taşıtı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak/yaptırmak suretiyle ÖTV'ye tabi bir başka taşıt imal edenler tarafından, ÖTV mükellefi olarak, söz konusu taşıtların ilk iktisap kapsamında teslim edilmesi, kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya kendi adına kayıt ve tescil ettirilmesi işleminde ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu durumda, tadilat/ek imalat sonrası taşıtın, tadilatı/ek imalatı yapan tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adına kayıt ve tescil ettirilmesi halinde beyan edilecek ÖTV'nin, yapılan tadilat/ek imalat masrafları ve tadilata/ek imalata tabi tutulan taşıt bedeli dikkate alınmak suretiyle belirlenen emsal bedel üzerinden hesaplanması; tadilat/ek imalat sonrası taşıtın satılması durumunda beyan edilecek ÖTV'nin ise yapılan tadilat/ek imalat masrafları ve tadilata/ek imalata tabi tutulan taşıt bedeli de dikkate alınmak suretiyle belirlenen emsal bedelden düşük olmamak üzere satış bedeli üzerinde hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, bahse konu uygulamada, tadilat/ek imalat sonucu taşıtın Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre aynı veya daha yüksek oranda ÖTV'ye tabi olan başka bir taşıta dönüştürülmesi halinde ek/ilave ÖTV aranmasının yanı sıra, taşıtın daha düşük oranda ÖTV'ye tabi bir başka taşıta dönüştürüldüğü, ancak matrahtaki artış dolayısıyla daha yüksek tutarda vergi hesaplanan durumda da ek/ilave ÖTV aranmaktadır.

Bununla birlikte, ÖTV'si ödenerek satın alınan taşıtların kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka taşıta dönüştürülmesi suretiyle ilk iktisabında, tadilata/ek imalata tabi tutulan taşıtın iktisabında ödenen ÖTV, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan taşıtlar için hesaplanan ÖTV'den indirilebilmekte olup, bu şekilde yapılacak indirim, dönüşüm sonrası taşıtın ilk iktisabı için verilen (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin "İndirilecek ÖTV" satırına yazılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda, beyannamenin verildiği vergi dairesince, indirim konusu yapılan ÖTV'nin mükellefi tarafından beyan edilip ödendiğinin e-vdo sisteminden veya bunun mümkün olmaması halinde vergi dairesinden teyit edilmesine bağlı olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, mezkûr Kanunda, vergiye tabi malların, yer aldıkları listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde, ödenen verginin, imal edilen mal için ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle, ÖTV'nin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüş olup, kamyon şasileri Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.04 tarife pozisyonu sırası, çöp kamyonları ise aynı listenin 87.05 tarife pozisyonu sırası kapsamında vergilendirilmektedir.

Buna göre, çöp kamyonunun şasisinin eskimesi ve model yılının dolması nedeniyle sökülen çöp kamyonuna ait üst ekipmanın, yeni alınan kamyon şasisi üzerine kayıt ve tescil işleminden önce monte edilmek/ettirilmek suretiyle 87.05 tarife pozisyonu kapsamında vergilendirilen özel amaçlı bir motorlu taşıt imal edildiğinden, bu durumda mezkûr Genel Tebliğin (IV/Ğ/1) bölümü çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, bu işlemlere ilişkin olarak beyan edilen ÖTV'den, çöp kamyonu üst ekipman bedeline (tadilat masrafları hariç) isabet eden ÖTV'nin indirilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst