Beyan Edilen Yıllık Gelir Vergisinden Yapılacak %5 Vergi İndirimi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
88409335-105[ÖZELGE]-E.7896
24.09.2018​
Konu
:​
Beyan Edilen Yıllık Gelir Vergisinden Yapılacak %5 Vergi İndirimi.


İlgi
:​
27.03.2018 tarih ve 5974 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Defterdarlığımızda noterlik faaliyetinden dolayı serbest meslek erbabı olarak kayıtlı bulunduğunuz, 2017 yılı birinci üç aylık geçici vergi beyannamesini 11.05.2017 tarihinde ilgili vergi dairesine elektronik ortamda yasal süresi içinde verdiğiniz ancak 16/05/2017 tarihinde Cumhuriyet Savcılığınca noterliğinizin denetime tabi tutulması nedeniyle işlerinizin yoğunluğu, beşeri hata ve unutma nedenlerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı tahakkuk eden vergiyi 18.05.2017 tarihinde ödediğiniz, 2017 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamenizi ise kanuni süresi içerisinde verdiğiniz belirtilerek, 2017/1 inci dönem geçici vergi beyannamesinin bir gün gecikme ile ödenmesinden dolayı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde belirtilen %5 vergi indiriminden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hükme bağlanmış, 66 ncı maddesinde de serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin serbest meslek erbabı olduğu, serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği belirtilerek, bu maddenin uygulanmasında, noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar serbest meslek erbabı olarak sayılmıştır.

Aynı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde;" Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),..........şarttır."
hükmüne yer verilmiştir.

301 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması" başlıklı bölümünde, "İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, noterlik faaliyetinden dolayı verilmesi gereken 2017/1 inci dönem geçici vergi beyannamesinin kanuni süresi içerisinde verilmesi ancak ödemenin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde belirtilen %5'lik vergi indiriminden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 88
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 154
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 83
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 115
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 155
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 112

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst