Belediyeye Bağlı Şirketin SGK'ya Verdiği Sigorta Prim Bildirgelerinde ve Vergi Dairesine Verdiği Beyannamelerde Damga Vergisi Muafiyeti

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı : 25410040-155[2018/4]-E.14911 01/11/2019
Konu :Belediyeye Bağlı Şirketin SGK'ya Verdiği Sigorta Prim Bildirgelerinde ve Vergi Dairesine Verdiği Beyannamelerde Damga Vergisi Muafiyeti


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin … Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulduğu ve %100 hissenizin Belediyeye ait olduğundan bahisle SGK'ya verdiğiniz aylık sigorta prim bildirgeleri ve vergi dairelerine verdiğiniz muhtasar beyannamelere ait damga vergisinden muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/b-bd bendinde, muhtasar beyannamelerin; 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin; 2/f fıkrasında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerin, maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Belediye Başkanlığından ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine de haiz olduğu anlaşılan şirketinizin, Damga Vergisi Kanunu yönünden resmi daire olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Buna göre, vergi dairesine vereceğiniz muhtasar beyannamelerin Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/2-b-bd bendi gereğince; Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceğiniz sigorta prim bildirgelerinin aynı tablonun IV/2-e fıkrası gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Türmob Sirküler 0 102
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 48
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 85
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 101
M 2021 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst