Basit Usule Tabi Mükelleflerin Tevkifat Uygulamasından Doğan Kdv Alacaklarını Nakden veya Mahsuben İade Alıp Alamayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı
:​
13334133-130-4
16.02.2017​
Konu
:​
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Tevkifat Uygulamasından Doğan Kdv Alacaklarını Nakden veya Mahsuben İade Alıp Alamayacağıİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; servis taşımacılığı işiyle iştigal eden basit usule tabi gelir vergisi mükellefi olduğunuz belirtilerek kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iadelerini alıp alamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDV) 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilecekleri,

8/2 nci maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği

hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde kısmi tevkifat uygulaması ve kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirileceğine yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesi uyarınca, Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edildiğinden bu mükellefler tarafından yapılan teslimlerin tevkifata tabi işlemlerden olması durumunda teslime konu işlem için KDV hesaplanmayacağından tevkifat uygulanması da söz konusu olmayacaktır. Ancak istisnadan vazgeçilmesi halinde tevkifat uygulanması gerekmekte olup, gerekli şartların sağlanması kaydıyla tevkif edilen bu verginin iadesi mümkündür.

Öte yandan, istisnadan vazgeçmemekle birlikte sehven KDV hesaplayan basit usule tabi mükelleflerin fazla ve yersiz ödenen KDV'yi KDV Kanununun 8/2 nci maddesi hükmü gereğince KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda geri alması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst