Basit usul mükellefin aracını yenilemesi halinde gerçek usule geçip geçmeyeceği.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
49327596-120.01.01.02[GVK.ÖZ.2018.101]-E.241800
14.11.2019​
Konu
:​
Basit usul mükellefin aracını yenilemesi halinde gerçek usule geçip geçmeyeceği.

İlgi
:​
07/11/2018 tarihli ve 773450 evrak kayıtlı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ticari taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu, faaliyetinizde bulunduğunuz aracınızı 135.700 TL.'ye değiştirdiğinizi belirtilerek, söz konusu aracın alış bedeline göre basit usul mükellefiyetinizin devam edip etmeyeceği hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 46 ncı maddesinde, "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler." hükmüne yer verilmiştir.Aynı Kanunun basit usule tabi olmanın genel şartlarının yer aldığı 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise "İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (302 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2018 tarihinden itibaren) 7.400 TL. yi, diğer yerlerde 4.900 TL. yi aşmamak." hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32 nci paragrafında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları, 230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde ise, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı açıklanmıştır.Buna göre, basit usule tabi mükelleflere ait iktisadi kıymetlerin (taşıtların) işletmeye dahil olduğunun kabulü söz konusu olmayacağından, bu mükelleflerin araç alışlarını ve araç satışlarını ticari kazançları ile ilişkilendirmeleri söz konusu olmayacaktır.Dolayısıyla, basit usule tabi olmaya ilişkin genel ve özel şartları topluca taşımanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmakta olup, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde aracın değeri üzerinden emsal kira bedeli uygulaması olmadığından, aracınızı değiştirmeniz basit usulde vergilendirilmenize etki etmeyecektir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 34
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 34
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst