Banka Faiz Gelirleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
19341373-125[ÖZELGE-2019-23]-E.102337
18.07.2019​
Konu
:​
Banka Faiz Gelirleri Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

İlgi
:​
29/03/2019 tarihli ve 93350 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden; Kurumunuzun, 5449 sayılı Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna istinaden kurulan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kamu kuruluşu olduğu, kamu yararına ilişkin destekleme faaliyetlerinde bulunduğu ve herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmaması nedeniyle vergi mükellefiyetinin bulunmadığı, sahip olduğu gelirlerin; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aktarılan paylar ile Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odalarından kesilen paylardan oluştuğu, Kurumunuz tarafından elde edilen bu gelirlerin Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde kamu bankalarında değerlendirilerek karşılığında faiz gelirleri elde edildiği anlaşılmış olup, elde edilen faiz gelirleri üzerinden kurumlar vergisi mükellefiyetinizin bulunmaması nedeniyle tevkifat yapılmayacağı düşünülerek, konuya ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmış aynı maddenin,-(7) numaralı bendinde mevduat faizleri,-(12) numaralı bendinde faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,-(14) numaralı bendinde ise Menkul kıymetleri geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler,menkul sermaye iratları arasında sayılmıştır.Anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinde ise, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında; bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı, söz konusu maddenin (5) numaralı fıkrasında ise "Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamına giren kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz." hükümlerine yer verilmiştir.Ayrıca, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamında bazı tevkifat oranları, mevduat faizleri üzerinden 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile vadesine göre %10 ila %15 arasında değişen oranlarda, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler üzerinden 21/3/2018 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile vadesine göre %18 ve %20 oranında değişen oranlarda uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Kurumunuzun vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmaması, elde etmiş olduğunuz gelirlerin kamu bankalarında değerlendirilmesi sonucunda uhdenizde kalan faiz gelirleri üzerinden yapılacak tevkifatı etkilemeyeceğinden, elde etmiş olduğunuz faiz gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükümleri uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 735
E Vergi Mevzuatı 0 77
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
S Staja Giriş Sınavı Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları 1 178
E Muhasebe Kayıt Örnekleri 0 139
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 40

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst