Azami tutardan vergilendirilen sözleşmedeki ilave iş değişikliği nedeniyle düzenlenen kağıdın damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.01[2455]-382542 27.09.2018

Konu : Azami tutardan vergilendirilen sözleşmedeki

ilave iş değişikliği nedeniyle düzenlenen kağıdın damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ile …/…/2016 tarihinde düzenlediğiniz ve azami tutardan damga vergisinin ödendiğini belirttiğiniz sözleşmenin konusu "…" işinde yapılan iş artışı nedeniyle …/…/2017 tarihinde düzenlenen "olur" için ihale kararı damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli

(1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı verginin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 6728 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kağıtların Damga Vergisinin bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı, her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarının (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını (59 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı için 1.797.117,30 TL) aşamayacağı, ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hükmün uygulanmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "Azami tutardan vergi alınması uygulaması" başlıklı bölümünde,

(2) Buna göre, anılan hükmün yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

(3) Öte yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

-İş artışı için yeni bir ihale kararı alınmış, ek sözleşme veya bu kağıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, vb.) düzenlenmiş ise, alınan ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesine göre, düzenlenen ek sözleşmenin veya sözleşme yerine geçen protokolün veya bu mahiyetteki kağıdın ise aynı tablonun I/A-1 fıkrasına göre,

-İhale kararı ve ek sözleşme düzenlenmemiş fakat harcama yetkilisinden "olur" alınmış ise alınan "olur" hem ihale kararı, hem de mukaveledeki belli parayı değiştirir mahiyette olduğundan, söz konusu "olur"un, 488 sayılı Kanunun 6 ve 14 üncü maddelerinin ikinci fıkraları gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren mukavele değişikliği (artırılan meblağ) üzerinden anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre,

damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile şirketiniz arasında …/…/2016 tarihinde "…" düzenlendiği, daha sonra …/…/2017 tarihinde sözleşmenin hükümlerine bağlı kalınarak sözleşmede öngörülen … personele ek olarak … adet şoför personel alımına ilişkin "olur" düzenlendiği, söz konusu "olur"un yalnızca fiyat artışına ilişkin olmayıp aynı zamanda iş artışını içerdiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, özelge talep formu ekindeki ilave işe ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan …/…/2017 tarihli "olur"un, hem ihale kararı hem de …/…/2016 tarihli sözleşmeyi değiştirir mahiyette olduğu dikkate alındığında, artan tutar üzerinden 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst