Aynı yıl için notere farklı tarihlerde iki kez defter tasdik ettirilmesi halinde tesis edilmesi gereken işlem hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
67854564-105[2020/1741-6924]-E.231308
17.08.2020​
Konu
:​
Aynı yıl için notere farklı tarihlerde iki kez defter tasdik ettirilmesi.
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; servis işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz, bilanço esasına göre defter tuttuğunuz, 2020 yılına ait tutulması gereken yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defterini 24.12.2019 tarihinde … 17. Noterliğine tasdik ettirdiğiniz, sehven 30.12.2019 tarihinde …13. Noterliğine ayrı olarak yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tasdik ettirdiğiniz, 24.12.2019 tarihinde tasdik ettirilen defterlerin kayıtlar için kullanılacağı, tasdik ettirilen diğer defterlerin ise kayıtlar için kullanılmayacağı, sehven 30.12.2019 tarihinde tasdik ettirilen ve notere iptal ettirilemeyen defterler hakkında yapılması gereken işlemler konusunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 221 inci maddesinde, "Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
",

- 222 nci maddesinde, "Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.",

- 253 üncü maddesinde, "Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.",

- 256 ncı maddesinde, "Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257 nci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike ve 3568 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca düzenlenecek katma değer vergisi iadesine dayanak teşkil eden rapora konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "1. Noterler veya Noterlik Görevini İfa ile Mükellef Olanlar Tarafından Tasdik Edilen Belgeler ve Defterlere İlişkin Bildirimler" bölümünde, noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanların tasdik ettikleri belgeler ve defterlere ilişkin bildirim yükümlülüğünün usul ve esasları hakkında açıklamalar yapılmış olup, bildirim mecburiyetini süresinde yerine getirmeyen veya süresinde yerine getirmekle beraber, bilgileri eksik ya da yanlış olarak gönderen noterler veya noterlik görevini ifa edenler adına Vergi Usul Kanununda yer alan cezai müeyyideler uygulanması icap etmektedir.

Buna göre, 2020 yılına ilişkin olarak 30.12.2019 tarihinde … 13. Noterliğine sehven tasdik ettirildiği ve kullanılmadığı belirtilen mükerrer defterlerin, noter nezdinde iptalinin sağlanarak söz konusu tasdik işlemine ilişkin noter bildiriminin Başkanlığımız ilgili birimi nezdinde iptalinin yapılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu iptal işleminin noter tarafından yapılmaması halinde, bahse konu defterlerin boş ve tüm sahifelerini ihtiva edecek şekilde eksiksiz olarak ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 49
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 71
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2022 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst