Atık Su Arıtma Hizmetinin Devamlılığı Niteliğinde Diğer Belediyelerden Alınan Katılım Payında KDV

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
42152853-130-E.10178
07.09.2020​
Konu
:​
Atık Su Arıtma Hizmetinin Devamlılığı Niteliğinde Diğer Belediyelerden Alınan Katılım Payında KDV


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 02/04/2012 tarihli özelge talep formuna istinaden verilen 10.04.2014 tarihli ve 42152853-KDV/28.Md. Oran-8 sayılı özelgenin "Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden" başlıklı bölümünden bahisle "birliğin kendi bünyesinde, atıksu arıtma işlemleri için iktisadi işletme kurması gerektiği kesin olmayan ifadelerle belirtilmiştir" denildiği, ana faaliyet konusu atıksu arıtma olan birliğinizin, atıksu hizmetleri için iktisadi işletme kurup kuramayacağı ile tek elden yapılan atıksu ve uzaklaştırma işlemlerinin nüfuslarına göre belirlenen oranda üye belediyelerden "İşletme Giderlerine Katılma Payı" adı altında alınan bedellerin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları yönünden yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde iktisadi kamu kuruluşları, kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olup anılan maddenin üçüncü fıkrasında, Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşlarının kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceğine hükmedilmiştir.Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde de; il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen, kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmelerinin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen işletmeler" başlıklı (4.10) bölümünde ise; muafiyet kapsamına giren su işletmelerinden, şebeke suyunun boru hattı ile dağıtımını yapan işletmelerin anlaşılması gerektiği ve çeşitli kaplara konularak teslimi yapılan su satışlarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir.Ayrıca, 06/01/2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının-(ç) bendinde, atıksuyun; evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sulardan oluştuğu,-(e) bendinde, atıksu altyapı tesislerinin; evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını kapsadığı,-(y) bendinde ise kanalizasyon sisteminin; ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi ifade ettiğibelirtilmiştir.Dolayısıyla, __ Belediyesi, _____ Belediyesi, _________ Belediyesi, __________Belediyesi ve ________ Belediyesi tarafından yapmakla görevli ve yükümlü oldukları atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon kollektör hatlarını işletme konusunda müşterek hareket etmek ve tek elden çevre ve insan sağlığını esas alarak ilgili mevzuatlar doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde atık suları uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmetleri aksatmadan yerine getirmek, teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan Birliğin yürütmüş olduğu faaliyetlerin; kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmelerinin muafiyet kapsamında yerine getirdiği faaliyetlerin devamı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.Buna göre; ________ Birlik Başkanlığı tarafından kamusal nitelikteki atıksu arıtma ve uzaklaştırma(kanalizasyon) hizmetleri için üye belediyelerden işletme giderlerine katılma payı adı altında bedel alınarak yürütülen faaliyet nedeniyle anılan Birlik bünyesinde iktisadi kamu kuruluşu oluşmakla birlikte oluşan bu iktisadi kamu kuruluşunun Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf olacağı tabiidir.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/27 nci sırasına göre, belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri % 8 oranında KDV'ye tabidir.

______ Birlik Tüzüğünde, Birliğin amacı, "Birliği oluşturan belediyelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları atık su arıtma ve kanalizasyon kollektör ile kanalizasyon şebeke işletme konusunda müştereken hareket etmek ve tek elden atık suları uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmeti yerine getirmektir. Bu maksatla Devlet aracılığı ile sağlanması mümkün olan, iç ve dış kredilerin kullanımına karşı sorumlu olmak, ilgili ve gerekli tesislerin yapımı, onarımı ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmak" olarak belirlenmiştir.Buna göre, belediyelerin atık sularını uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmetleri aksatmadan yerine getirmek, teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan Birliğiniz bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşunun işlemleri KDV'ye tabi olup, Birliğinizin belediyenin iktisadi kamu kuruluşu kapsamında değerlendirilmesi halinde Birliğiniz tarafından verilen atık su hizmetlerinin (%8) oranında KDV'ye tabi tutulması; aksi takdirde ise bu hizmetlere genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst