Askeri ve Mali İşbirliği kapsamında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.14.02[6367]-E.232387
04.09.2020​
Konu
:​
Askeri ve Mali İşbirliği kapsamında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … Savunma Bakanlığı arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile … Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan askeri mali işbirliği anlaşmaları kapsamında sözleşme imzalandığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükme bağlanmış olup 6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişik ek 2 nci maddesinde ise,"1.İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır.

...

c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar."
hükmü yer almaktadır.Bu itibarla, 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara döviz kazandırıcı faaliyet olması nedeniyle damga vergisi istisnası uygulanmaktadır. Bu kapsamda, ihracat işlemlerinde de döviz kazandırma özelliği aranmaktadır.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … Savunma Bakanlığı arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle … Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış olan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları Kapsamında …/…/2019 tarihinde "… Tedariğine İlişkin Sözleşme"nin imzalandığı, söz konusu sözleşmenin ödeme koşulları ve şeklini içeren 11 inci maddesinde, sözleşme tutarının … $ (… ABD Doları) olduğu ve bu tutarın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile … Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında, ülkelerin kanunlarına göre geçerlilik kazanmış olan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmalarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti mevzuatları gereğince ödeneceği anlaşılmaktadır.Bu çerçevede, bahse konu işlemin, ihracat işlemi olmakla birlikte bedelinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenmesi nedeniyle döviz kazandırıcı niteliği olmadığı dikkate alındığında, dış askeri yardım kapsamında şirketiniz ile … Savunma Bakanlığı arasında düzenlenen "… Tedariğine İlişkin Sözleşme" başlıklı kağıdın 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst