Arsa karşılığı taşınmaz tesliminde KDV beyanı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
:​
76464994-130-45043
20.04.2017​
Konu
:​
Arsa karşılığı taşınmaz tesliminde KDV beyanı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın arsa karşılığı inşaat işi yaptığı, tamamladığı daire ve dükkanları arsa sahibine teslim ettiği, bu teslimlerden doğan KDV tutarını 2015/08 dönemine ait KDV beyannamesinde "İlave Edilecek KDV" bölümünde beyan ettiği ancak, vergi dairesince söz konusu KDV' nin "503-Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışları" bölümünde beyan edilmesi gerektiğinin bildirildiği belirtilerek, arsa karşılığı taşınmaz teslimine ilişkin KDV' nin beyannamenin hangi sütununda beyan edileceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye' de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/B.8. Kat Karşılığı İnşaat İşleri" başlıklı bölümünde; arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslimin söz konusu olduğu, bunlardan birincisinin, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisinin ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimi olduğu belirtilmiş, müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan teslimlerde, emsal bedel üzerinden KDV uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre, firmanızın inşaat faaliyetlerine yönelik arsa karşılığı yapmış olduğu daire ve dükkanların arsa sahibine teslimi Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince KDV'ye tabi olduğundan, teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV' nin 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah", "Tevkifata Tabi Olmayan İşlemler" bölümünde beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 90
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 34
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 29
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 100

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst