Arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan işçilere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenen ücretler üzerinden yapılan Gelir Vergisi Tevkifatının beyanı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
60938891-120.01.03.02[GVK: 1-2]-E.20472
09.07.2019​
Konu
:​
Arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan işçilere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenen ücretler üzerinden yapılan Gelir Vergisi Tevkifatının beyanı.
İlgi
:​
07/08/2018 tarih ve 93688 Evrak Kayıt sayılı Özelge Talep Formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Edirne İli Enez ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına arkeolojik kazı çalışmalarında bulunduğunuzu, söz konusu kazı çalışmalarında çalıştırmakta olduğunuz işçilerin ücretlerinin tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödendiğini ve işçilere ödenen ücretlerden yapılan gelir vergisi tevkifatlarının genel bütçeye "Bütçe Geliri" olarak aktarıldığını belirtilerek, çalıştırılan işçilere ödenen ücretlerden dolayı Başkanlığınızın muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin Tarifi" başlıklı 61 inci maddesinde; "Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali Sorumluluk Tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş olması onun mahiyetini değiştirmez"
hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 'üncü maddelere göre" vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Anılan Kanunun 100 üncü maddesinde ise; "Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler" hükmü ne yer verilmiştir.Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına arkeolojik kazı çalışmalarında çalıştırılacak olan işçilerin ücretlerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61, 94/1, 103 ve 104 'üncü maddelerine göre tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak, anılan Genel Müdürlüğünün genel bütçeye dahil idare olması nedeniyle, yapılan gelir vergisi tevkifatları için muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmamakta, söz konusu vergiler genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.Diğer taraftan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan işçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vergi tevkifatı yapıldığından, Başkanlığınızca ayrıca, vergi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname verilmesi söz konusu olmayacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst