Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[23-2018/490]-E.599423
24.07.2019​
Konu
:​
Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı

İlgi
:​
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığının 10/04/2018 tarih 13954 sayılı yazısı ekinde alınan 28/03/2018 tarih 36064 sayılı özelge talep formu


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre, yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretlerin asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla ödediği ücretlerinin gelir vergisinden istisna olduğu belirtilerek, söz konusu bentte yer alan asgari ücretin, net tutarının mı brüt tutarının mı dikkate alınması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde, "Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler.(Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla)" hükmüne yer almıştır.Öte yandan, konu ile ilgili açıklamalara 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Ücretlerde İstisnalar" başlıklı birinci maddesinin "d) Amatör Sporculara Ödenen Ücretler" bölümünde yer verilmiştir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, amatör sporculara yapılan ödemenin istisna edilebilmesi için, yapılan ücret ödemesinin brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekmekte olup, brüt asgari ücretin iki katını aşan ücret ödemelerinde anılan istisnadan faydalanılması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst