Alt Yüklenici ile Bir Alt Yüklenici Arasında Resmi Şekilde Düzenlenen Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmelerinden Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 97895701-155[2017/280]-52684 16.01.2019

Konu : Alt Yüklenici ile Bir Alt Yüklenici

Arasında Resmi Şekilde Düzenlenen Kat

Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat

Sözleşmelerinden Damga Vergisi Alınıp

Alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … Tic. Ltd. Şti. arasında "… İli … İlçesi … Ada … Parseldeki … Projesi Çelik İşleri Sözleşmesi"nin düzenlendiği, şirketinizin alt yüklenici olduğu ve … Tic. Ltd. Şti.'nin de şirketinizin alt yüklenicisi olduğu belirtilerek, söz konusu sözleşmenin Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun I/A-15 inci fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin ise, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/15 fıkrasında ise, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, alt yüklenicinin şirketiniz olduğu, … Tic. Ltd. Şti.'nin ise şirketinizin alt yüklenicisi olduğu, talep formunuz eki sözleşmenin şirketiniz ile … Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenen ikinci alt yüklenici sözleşmesi olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-15 fıkrası ve 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca damga vergisi nispetinin sıfır (0) olarak uygulanması mümkün bulunmakta olup, alt yüklenicilerin kendi alt yüklenicileriyle yapmış olduğu sözleşmelerin bu kapsamda değerlendirilmesi ve damga vergisi nispetinin sıfır (0) olarak uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst