Akıllı telefonların tesliminde ÖTV'nin ne şekilde hesaplanacağı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
36062021-135[2019/ÖZE-03]-E.29313
12.06.2020​
Konu
:​
Akıllı telefonların tesliminde ÖTV'nin ne şekilde hesaplanacağı hk.

İlgi
:​
15/02/2019 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanızda üretimine başlayacağınız …………….. akıllı (cep) telefonun satışlarında uygulanacak ÖTV oranları ve bu ÖTV'nin faturalarda nasıl gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- (1/1-c) maddesinde, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

- (4/1-a) maddesinde ÖTV mükellefinin, (IV) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

- (12/1) maddesinde ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı,

- (15/1) maddesinde de mükelleflerin ÖTV'yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecbur oldukları

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, ÖTV Kanununun geçici 6 ncı maddesinde, "31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 160 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 Türk Lirası vergi alınır. Cumhurbaşkanı bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 7166 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" için ÖTV oranlarına esas matrahlar belirlenmiştir. 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile de söz konusu mallar için ÖTV oranlarına esas matrahların yanı sıra bunlara uygulanacak ÖTV oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

- ÖTV matrahı 640 TL'yi aşmayanlar %25

- ÖTV matrahı 640 TL'yi aşıp, 1.500 TL'yi aşmayanla %40

- Diğerleri %50

Buna göre, Firmanızca üretimi yapılacak olan …………….. akıllı (cep) telefonunun 1/5/2019 tarihinden itibaren teslimlerinde; ÖTV matrahı 640 TL'yi aşmayanlar için %25, ÖTV matrahı 640 TL'yi aşıp 1.500 TL'yi aşmayanlar için %40, ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşanlar için %50 oranında ÖTV uygulanması gerekmektedir. Bu şekilde tespit edilen hesaplanan ÖTV'nin, her bir adet akıllı cep telefonu için 160 Türk Lirasının altında olması halinde ise hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 Türk Lirasının hesaplanan ÖTV olarak dikkate alınması, ayrıca gerek verginin oransal olarak hesaplandığı gerekse asgari verginin uygulandığı durumlarda, hesaplanan bu ÖTV'nin Firmanızca düzenlenecek olan fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst