Adi ortaklığın sermaye şirketine devri hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : 90792880-155.13.04[4775]-383496 28.09.2018

Konu : Adi ortaklığın sermaye şirketine devri

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, adi ortaklığınızın anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara damga vergisi, bu kapsamda yapılacak işlemlere ise harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olacağı hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Anonim, eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 184 üncü maddesinde, "Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, adi ortaklığınızın nev'i değiştirmesi işleminin yeni bir anonim şirket kurulmasına ilişkin işlem olarak değerlendirilmesi durumunda, 6102 sayılı Kanunda öngörülen şartları taşıması kaydıyla nevi değişikliği suretiyle yeni anonim şirketin kurulmasına ilişkin işlemlerin harçtan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 84
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 112
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 112
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 114

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst