657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre yapılacak sözleşmeler ile yabancı uyruklu öğretim elemanı ile yapılacak sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı : 13649056-155[01-2016/ÖZE-05]-41229 12.06.2018

Konu : 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine

göre yapılacak sözleşmeler ile yabancı uyruklu öğretim elemanı ile yapılacak sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Üniversiteniz bünyesinde yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması kapsamında yapılacak sözleşmeler ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 25.02.2011 tarih ve 27857 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin (b) bendiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (25) numaralı fıkra ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.Konuya ilişkin olarak yapılan yazışmalar sonucunda Devlet Personel Başkanlığından alınan yazıda, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan sözleşmeli personel statüsünde olmadığı, ancak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan sözleşmeli personel statüsünde olduğu" belirtilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçe kapsamındaki idareler arasında sayılan Üniversitenizde çalışmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği anlaşılan yabancı uyruklu öğretim elamanları ile yapılacak olan sözleşmelere, 25/12/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenmek kaydıyla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V- Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (25) numaralı fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst